Vliegbasis De Peel

 • Samenvatting

  Defensie wil vliegbasis De Peel opnieuw in gebruik nemen als militaire luchthaven. Vanaf de vliegbasis wil Defensie gaan vliegen met F35 jachtvliegtuigen en helikopters. Net als iedere andere organisatie is Defensie gehouden aan wet- en regelgeving. Zo mag de Luchtmacht alleen opereren vanaf een militaire vliegbasis als er een Luchthavenbesluit is vastgesteld. Defensie bereidt dit Luchthavenbesluit nu voor.

  Defensie moet voor de reactivering van vliegbasis De Peel ook een vergunning aanvragen op grond van de Wet natuurbescherming. Dit heeft te maken met de stikstofuitstoot op nabijgelegen Natura 2000-gebieden, waaronder de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is. Defensie vraagt de vergunning Wet natuurbescherming aan bij de provincie. Eerst is er een natuuronderzoek nodig. Door het onderzoek wordt het ontwerp-luchthavenbesluit opgeschoven. Dat geldt ook voor de milieueffectrapportage (MER). Beide documenten zijn nodig om te komen tot een luchthavenbesluit. De nieuwe planning wordt in het najaar 2020 bekend gemaakt.

  Reactie op zienswijzen

  Wat ook vertraging oploopt, is de nota waarin Defensie reageert op de zienswijzen (reacties) die binnenkwamen op de Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit wordt nu in het eerste kwartaal 2021. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt de nota dan toegestuurd. Hij komt ook in het gemeentehuis te liggen en wordt gepubliceerd op defensie.nl.

  Website over het luchthavenbesluit

  Het ministerie van Defensie heeft een website ontwikkeld waarop geïnteresseerden uiteenlopende informatie kunnen vinden over het Luchthavenbesluit (LHB) voor vliegbasis De Peel.

  Burenmailing

  Naast de website is er door Defensie ook een burenmailing opgestart voor inwoners van De Peel en andere belanghebbenden. Bent u geïnteresseerd? Geef dan uw e-mailadres door waarop u de burenmailing wilt ontvangen. Graag onder vermelding van ‘aanmelding voor burenmailing’ via: informatiedepeel@mindef.nl.

 • Meer informatie

  COVM

  Om tot een luchthavenbesluit te komen, is veel overleg nodig tussen overheid, omwonenden en andere belanghebbenden. Dat gebeurt onder andere in de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). In de COVM zijn namens de gemeente Deurne burgemeester H. Mak en inwoner M. van Ooij vertegenwoordigd. Zij brengen in dit overleg hun zorgen, aandachtspunten en andere zaken onder de aandacht bij Defensie. Op de website van Defensie over het Luchthavenbesluit leest u meer over de COVM.

  Standpunt gemeente Deurne

  Het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft een kritische houding ten aanzien van de hernieuwde ingebruikname van vliegbasis De Peel. Het college heeft haar zorgen en reacties eerder geuit in een zienswijze op de Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze zienswijze is samen met andere gemeenten in de regio opgesteld en vindt u onder de knop Pdf-documenten. Op het moment dat de MER ter inzage wordt gelegd, zal het college van burgemeester en wethouders daar opnieuw samen met de andere betrokken gemeenten kritisch naar kijken en op reageren. Een gemeente heeft niet de mogelijkheid om tegen een Luchthavenbesluit in beroep te gaan. Inwoners hebben die mogelijkheid wel.

  Documenten

  Onder de knop Pdf-documenten vindt u allerlei documenten over de reactivering van vliegbasis De Peel. Onder andere raadsinformatiebrieven, antwoorden op raadsvragen, een presentatie die Defensie heeft gegeven tijdens een informatieavond in het gemeentehuis van Deurne in november 2019 en rapporten over het geluid van de F35 ten opzichte van een F16.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen