Spoortunnel Binderendreef

 • Omschrijving

  Bij de Binderendreef in Deurne wordt de bestaande spoorwegovergang vervangen door een spoortunnel. Deze onderdoorgang onder het spoor zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en een verbetering van de verkeersveiligheid.

  3D animatie

  Hieronder kunt u in 3D animatie zelf ervaren wat het verschil is tussen de huidige situatie met een spoorwegovergang en de toekomstige situatie met een onderdoorgang.

  Mocht bovenstaande video niet werken kan u ook rechtstreeks de link op YouTube bekijken.

  Het plan

  Om de realisatie van de spoortunnel mogelijk te maken, werkt de gemeente Deurne samen met spoorbeheerder ProRail. De aanleg van de onderdoorgang kost ongeveer € 13,5 miljoen. De financiering is rond, dankzij een bijdrage in het kader van de regionale bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant en bijdragen van provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne. Alle seinen staan wat dat betreft op groen licht om de onderdoorgang te realiseren.

  Wat is er al gebeurd?

  In de periode 2016 tot en met 2019 zijn in diverse stappen een vormgevingsambitie en een overdrachtsdossier voor de onderdoorgang opgesteld. Het overdrachtsdossier bezit een groot aantal documenten, waarin de eisen en overige voorwaarden waaraan de onderdoorgang moet voldoen, staan beschreven.

  Zo zijn er ook diverse onderzoeken uitgevoerd en in het dossier opgenomen. Hierbij valt onder meer te denken aan onderzoek naar bodem, grondwater, wegverharding en fundering, niet gesprongen explosieven, kabels en leidingen, geluid, trillingen, ecologie, archeologie, luchtkwaliteit, externe veiligheid en verkeer.

  Verder is een referentieontwerp opgesteld waarmee is aangegeven hoe de onderdoorgang moet worden vormgegeven.

  Waar staan we nu?

  Op dit moment is ProRail bezig met de voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure. Bij de aanbesteding wordt door ProRail een aannemer geselecteerd die de spoortunnel verder gaat ontwerpen en aanleggen.

  Tegelijkertijd is de gemeente bezig met de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan ‘spoortunnel Binderendreef’ lag in het voorjaar 2020 ter inzage. In deze periode konden er zienswijzen (reacties) worden ingediend. Er zijn 5 zienswijzen ingediend. In deze zienswijzen hebben bewoners uit de omgeving hun zorgen en aandachtspunten geuit ten aanzien van onder andere geluid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat deze zorgen en aandachtspunten van bewoners een goede plek krijgen in het proces. En dat de gemeenteraad op basis van de juiste afwegingen tot besluitvorming komt bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarom heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de indieners van een zienswijze. Ook wordt er nader onderzoek uitgevoerd, om de zogenoemde indirecte hinder beter in beeld te krijgen.

  Onderzoek

  Het bureau Goudappel Coffeng voert dit vervolgonderzoek uit. Hierbij wordt de indirecte hinder verder in beeld gebracht. Het gaat dan om zaken als geluid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Uit het onderzoek zal blijken of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en of er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

  Digitale bijeenkomsten

  Het vervolgonderzoek is nagenoeg afgerond. Op woensdag 10 maart bespreken de gemeente en Goudappel Coffeng de resultaten van het onderzoek met bewoners die een zienswijze hebben ingediend en/of een brief aan de gemeenteraad hebben gestuurd over de aanleg van de spoortunnel. Bewoners krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en reacties te geven. Dit gebeurt voordat het bestemmingsplan en de onderzoeken aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Zo worden de bewoners in de gelegenheid gesteld om hun inbreng te geven voordat de besluitvorming plaatsvindt.

  Er hebben op woensdag 10 maart twee digitale bijeenkomsten plaatsgevonden. De gemeente wil andere bewoners en belangstellenden graag de mogelijkheid bieden om de bijeenkomsten live te volgen. Zo kon u meekrijgen wat de resultaten van het onderzoek zijn en wat er wordt besproken. 

  Planning vaststelling bestemmingsplan

  De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. De planning is dat de besluitvorming over het bestemmingsplan plaatsvindt in het voorjaar. Op dat moment worden, naast het ontwerpbestemmingsplan, ook de ingediende zienswijzen (via een ‘Nota van zienswijzen’) aan de raad voorgelegd. Zo kan de raad deze meewegen bij het nemen van een besluit. Voordat het bestemmingsplan wordt behandeld in een raadsvergadering, wordt het eerst besproken in een commissievergadering. De raads- en commissievergaderingen zijn live te volgen via een livestream op www.deurne.nl/liveraad.

  Na de besluitvorming door de gemeenteraad ontvangen de bewoners die een zienswijze hebben ingediend, een reactie op hun zienswijze. Dit is een standaard werkwijze bij alle bestemmingsplanprocedures.

  Binnen de planning voor de realisatie van de spoortunnel is er ruimte om het onderzoek uit te voeren. Het ziet er op dit moment dan ook naar uit dat de spoortunnel volgens planning aangelegd kan worden. Als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, wordt dit opnieuw bekeken.

  Voorbereidende werkzaamheden

  Eind 2020 zijn enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het ging onder anderen om het dempen van twee sloten. Dit heeft geen gevolgen voor de waterhuishouding in het gebied. Verder willen nutsbedrijven en de gemeente zo snel mogelijk starten met het verleggen van kabels en leidingen.

  Hoe ziet de planning eruit?

  Voor de aanleg van de spooronderdoorgang is een treinvrije periode nodig. Het spoor moet immers opgebroken worden om het brugdek van de onderdoorgang op zijn plek te brengen. Het plannen van een treinvrije periode vraagt veel voorbereiding en ProRail moet daarbij rekening houden met vele factoren, zoals goederenvervoer, andere werkzaamheden aan het spoor, de beschikbaarheid van alternatief vervoer en het feit dat een spoortraject niet te vaak afgesloten mag zijn. Een treinvrije periode moet dan ook ruim vooraf gepland worden.

  Door ProRail is aan de gemeente Deurne medegedeeld dat de treinvrije periode die nodig is voor de realisatie van de onderdoorgang, valt in oktober 2022. Dit lijkt nog ver weg, maar er moet nog veel gebeuren voordat het spoor-gerelateerde werk uitgevoerd kan worden. De planning voor het vervolg van het project ziet er op hoofdlijn als volgt uit (wijzigingen onder voorbehoud):

  • Verleggen kabels en leidingen: afronding 1e kwartaal 2021
  • Start aanbesteding: voorjaar 2021
  • Aannemer bekend: najaar 2021
  • Start voorbereidende werkzaamheden door de aannemer (design, engineering/ opstellen uitvoeringsontwerp): 4e kwartaal 2021
  • Voorbereiding uitvoering en inrichten werkterrein: vanaf eind 1e kwartaal 2022
  • Start uitvoering: vanaf april 2022, incl. voorbouwen brugdek onderdoorgang (gereed uiterlijk eind september 2022)
  • Treinvrije periode, verwijderen bestaande overweg en inrijden/inschuiven brugdek: oktober 2022
  • Afbouwen waterkelder/toeritten etc.: oktober 2022 tot april/mei 2023
  • Openstelling onderdoorgang: eind mei 2023
  • Eindoverdracht aan beheer en afronding project: juli 2023

  Het ontwerp

  In het ontwerp van de spoortunnel zijn de volgende uitgangspunten opgenomen:

  • Er zijn 2 rijstroken voor gemotoriseerd verkeer en die zijn geschikt voor alle verkeer
  • De snelheid in de onderdoorgang is 50 km/u, deze snelheid geldt op de Binderendreef tussen de N270 en de rotonde bij de Industrieweg
  • In de onderdoorgang komt ook een tweerichtingen fietspad
  • Alle regenwater dat terecht komt in de onderdoorgang wordt opgevangen in een waterkelder en vervolgens verpompt naar riolering/oppervlakte water
  • De onderdoorgang wordt verlicht
  • Op de onderdoorgang worden beide sporen in het spoordek opgenomen, er komt geen uitbreiding van sporen
  • De sporen worden fysiek door hekwerk afgescheiden en niet toegankelijk gemaakt
  • Aan de noordzijde van het spoor sluit de onderdoorgang ongeveer ter hoogte van de weg Kleine Bottel weer op maaiveld aan
  • Aan de zuidzijde van het spoor sluit de onderdoorgang ongeveer 50 meter voor de rotonde Industrieweg weer op maaiveld aan
  • Op de zijwanden van de onderdoorgang en de scheiding tussen rijweg en fietspad wordt hekwerk geplaatst
  • De verbindingsweg/het fietspad tussen Textielstraat en Kleine Bottel wordt na realisatie van de onderdoorgang weer aangelegd
  • Bereikbaarheid van het trafogebouw van Enexis aan de zuidzijde van het spoor krijgt een nieuwe toegang via de weg Daalder en het parallelpad aan het spoor
  • Bomen en overig groen, die voor de aanleg van de onderdoorgang verwijderd moeten worden, worden gecompenseerd.

  Afsluiting en omleidingsroutes

  Tijdens de aanleg van de spooronderdoorgang is de Binderendreef ruim een jaar afgesloten voor al het verkeer. In samenwerking met de aannemer worden op een later moment de omleidingsroutes bepaald. Het doel is de hinder zo veel mogelijk te beperken, maar het is onvermijdelijk dat het in deze periode drukker is op andere wegen en spoorwegovergangen in Deurne.

  Informatiebijeenkomst op een later moment

  Het is de bedoeling om op een later moment een fysieke informatiebijeenkomst te organiseren waar onder andere uitleg wordt gegeven over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden. Naar verwachting gebeurt dit op het moment dat de aannemer bekend is en deze aannemer meer kan vertellen over de aanpak en werkwijze. Mocht er op dat moment nog sprake zijn van coronamaatregelen, dan houden de gemeente, ProRail en de aannemer daar rekening mee bij het organiseren van deze bijeenkomst.

  Op de hoogte blijven?

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@deurne.nl (o.v.v. aanmelden nieuwsbrief spoortunnel). De nieuwsbrieven die eerder zijn verstuurd, vindt u onder de kop 'Pdf-documenten'.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken, bel naar 0493-38 77 11. We overleggen dan met u hoe dringend de afspraak is. Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen