Spoortunnel Binderendreef

 • Omschrijving

  Bij de Binderendreef in Deurne wordt de bestaande spoorwegovergang vervangen door een spoortunnel. Deze onderdoorgang onder het spoor zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en een verbetering van de verkeersveiligheid.

  Hieronder kunt u in 3D animatie zelf ervaren wat het verschil is tussen de huidige situatie met een spoorwegovergang en de toekomstige situatie met een onderdoorgang.

  Mocht bovenstaande video niet werken kan u ook rechtstreeks de link op YouTube bekijken.

  Het plan

  Om de realisatie van de spoortunnel mogelijk te maken, werkt de gemeente Deurne samen met spoorbeheerder ProRail. De aanleg van de onderdoorgang kost ongeveer € 13,5 miljoen. De financiering is rond, dankzij een bijdrage in het kader van de regionale bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant en bijdragen van provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne. Alle seinen staan wat dat betreft op groen licht om de onderdoorgang te realiseren.

  Wat is er al gebeurd?

  In de periode 2016 tot en met 2019 zijn in diverse stappen een vormgevingsambitie en een overdrachtsdossier voor de onderdoorgang opgesteld. Het overdrachtsdossier bezit een groot aantal documenten, waarin de eisen en overige voorwaarden waaraan de onderdoorgang moet voldoen, staan beschreven.

  Zo zijn er ook diverse onderzoeken uitgevoerd en in het dossier opgenomen. Hierbij valt onder meer te denken aan onderzoek naar bodem, grondwater, wegverharding en fundering, niet gesprongen explosieven, kabels en leidingen, geluid, trillingen, ecologie, archeologie, luchtkwaliteit, externe veiligheid en verkeer.

  Verder is een referentieontwerp opgesteld waarmee is aangegeven hoe de onderdoorgang moet worden vormgegeven.

  Waar staan we nu?

  Op dit moment is ProRail bezig met het opstellen van een aanbestedingsdossier. Zodra het aanbestedingsdossier compleet is, start ProRail een aanbesteding waarvoor een aantal reeds geselecteerde aannemers worden uitgenodigd. Aan de hand daarvan kiest ProRail een aannemer die de tunnel gaat ontwerpen en bouwen.

  Tegelijkertijd is de gemeente bezig met de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan ‘spoortunnel Binderendreef’ lag van 17 april tot en met 28 mei 2020 ter inzage. Er zijn 5 zienswijzen ingediend. In deze zienswijzen hebben bewoners uit de omgeving hun zorgen en aandachtspunten geuit ten aanzien van onder andere geluid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat deze zorgen en aandachtspunten van bewoners een goede plek krijgen in het proces. En dat de gemeenteraad op basis van de juiste afwegingen tot besluitvorming komt bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarom heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de indieners van een zienswijze. Ook wordt er nader onderzoek uitgevoerd, om de zogenoemde indirecte hinder beter in beeld te krijgen.

  Het bureau Goudappel Coffeng voert dit vervolgonderzoek uit. Hierbij wordt de indirecte hinder verder in beeld gebracht. Met indirecte hinder wordt bedoeld: eventuele geluidtoenames of verslechtering van de luchtkwaliteit en de gevolgen voor de verkeersveiligheid buiten de aan te passen wegdelen, waaronder de rotonde Binderendreef-Helmondseweg. Uit het onderzoek zal blijken of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en of er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

  In de opdracht die de gemeente aan Goudappel Coffeng heeft verstrekt, is als voorwaarde opgenomen dat het bureau de omgeving bij dit onderzoek betrekt. Het bureau neemt contact op met de buurt en stelt buurtbewoners in de gelegenheid om te reageren op het onderzoek en de resultaten, voordat het bestemmingsplan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Bij het plannen van overleg met de buurt wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen.

  Planning vaststelling bestemmingsplan

  Door de uitvoering van het vervolgonderzoek schuift de planning voor de vaststelling van het bestemmingsplan op. De voorlopige planning is nu dat besluitvorming door de raad kan plaatsvinden in het voorjaar 2021. Op dat moment worden ook de ingediende zienswijzen (via een ‘Nota van zienswijzen’) aan de raad voorgelegd, zodat zij deze kan meewegen in de besluitvorming.

  Binnen de planning voor de realisatie van de spoortunnel is er ruimte om het onderzoek uit te voeren. Het ziet er op dit moment dan ook naar uit dat de spoortunnel volgens planning aangelegd kan worden. Als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, wordt dit opnieuw bekeken.

  Voorbereidende werkzaamheden

  De komende periode worden er enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd nabij de spoorwegovergang Binderendreef. Er worden twee sloten gedempt. Dit heeft geen gevolgen voor de waterhuishouding in het gebied. Verder willen nutsbedrijven en de gemeente zo snel mogelijk starten met het verleggen van kabels en leidingen.

  Hoe ziet de planning eruit?

  Voor de aanleg van de spooronderdoorgang is een treinvrije periode nodig. Het spoor moet immers opgebroken worden om het brugdek van de onderdoorgang op zijn plek te brengen. Het plannen van een treinvrije periode vraagt veel voorbereiding en ProRail moet daarbij rekening houden met vele factoren, zoals goederenvervoer, andere werkzaamheden aan het spoor, de beschikbaarheid van alternatief vervoer en het feit dat een spoortraject niet te vaak afgesloten mag zijn. Een treinvrije periode moet dan ook ruim vooraf gepland worden.

  Door ProRail is aan de gemeente Deurne medegedeeld dat de treinvrije periode die nodig is voor de realisatie van de onderdoorgang, valt in oktober 2022. Dit lijkt nog ver weg, maar er moet nog veel gebeuren voordat het spoor-gerelateerde werk uitgevoerd kan worden. De planning voor het vervolg van het project ziet er op hoofdlijn als volgt uit (wijzigingen onder voorbehoud):

  • Verleggen kabels en leidingen: afronding 1e kwartaal 2021
  • Start aanbesteding: voorjaar 2021
  • Aannemer bekend: najaar 2021
  • Start voorbereidende werkzaamheden door de aannemer (design, engineering/ opstellen uitvoeringsontwerp): 4e kwartaal 2021
  • Voorbereiding uitvoering en inrichten werkterrein: vanaf eind 1e kwartaal 2022
  • Start uitvoering: vanaf april 2022, incl. voorbouwen brugdek onderdoorgang (gereed uiterlijk eind september 2022)
  • Treinvrije periode, verwijderen bestaande overweg en inrijden/inschuiven brugdek: oktober 2022
  • Afbouwen waterkelder/toeritten etc.: oktober 2022 tot april/mei 2023
  • Openstelling onderdoorgang: eind mei 2023
  • Eindoverdracht aan beheer en afronding project: juli 2023

  Het ontwerp

  In het ontwerp van de spoortunnel zijn de volgende uitgangspunten opgenomen:

  • Er zijn 2 rijstroken voor gemotoriseerd verkeer en die zijn geschikt voor alle verkeer
  • De snelheid in de onderdoorgang is 50 km/u, deze snelheid geldt op de Binderendreef tussen de N270 en de rotonde bij de Industrieweg
  • In de onderdoorgang komt ook een tweerichtingen fietspad
  • Alle regenwater dat terecht komt in de onderdoorgang wordt opgevangen in een waterkelder en vervolgens verpompt naar riolering/oppervlakte water
  • De onderdoorgang wordt verlicht
  • Op de onderdoorgang worden beide sporen in het spoordek opgenomen, er komt geen uitbreiding van sporen
  • De sporen worden fysiek door hekwerk afgescheiden en niet toegankelijk gemaakt
  • Aan de noordzijde van het spoor sluit de onderdoorgang ongeveer ter hoogte van de weg Kleine Bottel weer op maaiveld aan
  • Aan de zuidzijde van het spoor sluit de onderdoorgang ongeveer 50 meter voor de rotonde Industrieweg weer op maaiveld aan
  • Op de zijwanden van de onderdoorgang en de scheiding tussen rijweg en fietspad wordt hekwerk geplaatst
  • De verbindingsweg/het fietspad tussen Textielstraat en Kleine Bottel wordt na realisatie van de onderdoorgang weer aangelegd
  • Bereikbaarheid van het trafogebouw van Enexis aan de zuidzijde van het spoor krijgt een nieuwe toegang via de weg Daalder en het parallelpad aan het spoor
  • Bomen en overig groen, die voor de aanleg van de onderdoorgang verwijderd moeten worden, worden gecompenseerd.

  Afsluiting en omleidingsroutes

  Tijdens de aanleg van de spooronderdoorgang is de Binderendreef ruim een jaar afgesloten voor al het verkeer. In samenwerking met de aannemer worden op een later moment de omleidingsroutes bepaald. Het doel is de hinder zo veel mogelijk te beperken, maar het is onvermijdelijk dat het in deze periode drukker is op andere wegen en spoorwegovergangen in Deurne.

  Informatiebijeenkomst op een later moment

  Op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan in april 2020 ter inzage werd gelegd, wilde de gemeente een informatieavond organiseren voor buurtbewoners en andere belangstellenden. In verband met het coronavirus was dit niet mogelijk.

  Het is de bedoeling om op een later moment wel een fysieke informatiebijeenkomst te organiseren waar onder andere meer uitleg gegeven wordt over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden. Naar verwachting gebeurt dit op het moment dat de aannemer bekend is en deze aannemer meer kan vertellen over de aanpak en werkwijze. Mocht er op dat moment nog sprake zijn van coronamaatregelen, dan houden de gemeente, ProRail en de aannemer daar rekening mee bij het organiseren van deze bijeenkomst.

  Op de hoogte blijven?

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@deurne.nl (o.v.v. aanmelden nieuwsbrief spoortunnel). De nieuwsbrieven die eerder zijn verstuurd, vindt u onder de kop 'Pdf-documenten'.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden

Vanaf maandag 4 januari zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken. We overleggen dan met u hoe noodzakelijk de afspraak is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen.

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak als u klachtenvrij bent.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen