Spoortunnel Binderendreef

 • Samenvatting

  Bij de Binderendreef in Deurne wordt de bestaande spoorwegovergang vervangen door een onderdoorgang onder het spoor. Deze spooronderdoorgang zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en een verbetering van de verkeersveiligheid.

  Op deze site kunt u in 3D animatie zelf ervaren wat het verschil is tussen de huidige situatie met een overweg en de toekomstige situatie met een onderdoorgang. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u dat onderaan deze pagina aangeven.

  Mocht bovenstaande video niet werken kan u ook rechtstreeks de link op YouTube bekijken.

  Het plan

  Dankzij het intercitystation kunnen de inwoners van Deurne en de regio makkelijk en snel reizen in de richtingen Venlo en Eindhoven.

  Keerzijde hiervan is echter dat het spoor de kern van Deurne in tweeën splitst. Dagelijks maakt iedere passant mee dat de overwegen vaak hinderlijke wachttijd veroorzaken. Voor veel inwoners is dit dagelijks te merken, als zij met de auto, fiets of lopend het spoor moeten oversteken. Dit geldt met name voor de spoorwegovergangen aan de Vlierdenseweg, Liesselseweg en Binderendreef.

  Om vervanging van de huidige spoorwegovergang door een spooronderdoorgang aan de Binderendreef mogelijk te maken, werkt de gemeente Deurne samen met spoorbeheerder ProRail. De aanleg van de onderdoorgang kost ongeveer € 13,5 miljoen. De financiering is rond, dankzij een bijdrage in het kader van de regionale bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant en bijdragen van provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne. Alle seinen staan wat dat betreft op groen licht om de onderdoorgang te realiseren.

  Wat is er al gebeurd?
  In de periode 2016 tot en met 2019 zijn in diverse stappen een vormgevingsambitie en een overdrachtsdossier voor de onderdoorgang opgesteld. Het overdrachtsdossier bezit een groot aantal documenten, waarin de eisen en overige voorwaarden waaraan de onderdoorgang moet voldoen, staan beschreven.

  Zo zijn er ook diverse onderzoeken uitgevoerd en in het dossier opgenomen. Hierbij valt onder meer te denken aan onderzoek naar bodem, grondwater, wegverharding en fundering, niet gesprongen explosieven, kabels en leidingen, geluid, trillingen, ecologie, archeologie, luchtkwaliteit, externe veiligheid en verkeer.

  Verder is een referentieontwerp opgesteld waarmee is aangegeven hoe de onderdoorgang moet worden vormgegeven.

  In de periode 2020-2021 heeft ProRail het overdrachtsdossier geaccepteerd en tevens is een aanbestedingsdossier opgestart. Dit aanbestedingsdossier vormt de basis om de voorwaarden waaraan de tunnel moet voldoen, vast te leggen.

  Naar aanleiding van de bestemmingsplanprocedure zijn er nog extra onderzoeken uitgevoerd rondom verkeer en geluid.

  Waar staan we nu?
  Op dit moment is ProRail bezig met de opstartprocedure aanbesteding. Het daadwerkelijk opstarten van het aanbestedingsproces is afhankelijk van het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan.

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘spoortunnel Binderendreef’ lag in het voorjaar 2020 ter inzage. In deze periode konden er zienswijzen (reacties) worden ingediend. Er zijn 5 zienswijzen ingediend. In deze zienswijzen hebben bewoners uit de omgeving hun zorgen en aandachtspunten geuit ten aanzien van onder andere geluid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat deze zorgen en aandachtspunten van bewoners een goede plek krijgen in het proces. En dat de gemeenteraad op basis van de juiste afwegingen tot besluitvorming komt bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarom heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de indieners van een zienswijze. Ook wordt er nader onderzoek uitgevoerd, om de zogenoemde indirecte hinder beter in beeld te krijgen.  

  Onderzoek
  Het bureau Goudappel Coffeng heeft dit vervolgonderzoek uitgevoerd. Hierbij werd de indirecte hinder verder in beeld gebracht. Het gaat dan om zaken als geluid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid.

  Digitale bijeenkomsten
  Het vervolgonderzoek is afgerond. Op woensdag 10 maart bespraken de gemeente en Goudappel Coffeng de resultaten van het onderzoek met bewoners die een zienswijze hebben ingediend en/of een brief aan de gemeenteraad hebben gestuurd over de aanleg van de spoortunnel. Bewoners kregen de gelegenheid om vragen te stellen en reacties te geven. Dit gebeurde voordat het bestemmingsplan en de onderzoeken aan de gemeenteraad werden voorgelegd. Zo worden de bewoners in de gelegenheid gesteld om hun inbreng te geven voordat de besluitvorming plaatsvindt.

  Er hebben op woensdag 10 maart twee digitale bijeenkomsten plaatsgevonden. De gemeente wilde andere bewoners en belangstellenden graag de mogelijkheid bieden om de bijeenkomsten live te volgen. Zo kon u meekrijgen wat de resultaten van het onderzoek zijn en wat er wordt besproken. 

  Planning vaststelling bestemmingsplan
  De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan inmiddels vastgesteld (1 juni 2021).

  Na de besluitvorming door de gemeenteraad hebben de bewoners die een zienswijze hebben ingediend, een reactie op hun zienswijze ontvangen. Dit is een standaard werkwijze bij alle bestemmingsplanprocedures. We zijn nu in afwachting van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

  Binnen de planning voor de realisatie van de spoortunnel is er ruimte om het onderzoek uit te voeren. Het ziet er op dit moment dan ook naar uit dat de spoortunnel volgens planning aangelegd kan worden. Als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, wordt dit opnieuw bekeken.

  Voorbereidende werkzaamheden
  Er zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verleggen va datakabels en de asbestverontreiniging is gesaneerd in het looppad ten zuiden van het spoor, tussen de Binderendreef en de weg Daalder.

  Hoe ziet de planning eruit?
  Voor de aanleg van de spooronderdoorgang is een treinvrije periode nodig. Het spoor moet immers opgebroken worden om het brugdek van de onderdoorgang op zijn plek te brengen. Het plannen van een treinvrije periode vraagt veel voorbereiding en ProRail moet daarbij rekening houden met vele factoren, zoals goederenvervoer, andere werkzaamheden aan het spoor, de beschikbaarheid van alternatief vervoer en het feit dat een spoortraject niet te vaak afgesloten mag zijn. Een treinvrije periode moet dan ook ruim vooraf gepland worden.

  ProRail heeft aan de gemeente Deurne medegedeeld dat de treinvrije periode die nodig is voor de realisatie van de onderdoorgang, valt in oktober 2022. Dit lijkt nog ver weg, maar er moet nog veel gebeuren voordat het spoor-gerelateerde werk uitgevoerd kan worden. De planning voor het vervolg van het project ziet er op hoofdlijn als volgt uit (wijzigingen onder voorbehoud):

  • Verleggen kabels en leidingen: afronding 1e kwartaal 2021
  • Start aanbesteding: voorjaar 2021
  • Aannemer bekend: najaar 2021
  • Start voorbereidende werkzaamheden door de aannemer (design, engineering/ opstellen uitvoeringsontwerp): 4e kwartaal 2021
  • Voorbereiding uitvoering en inrichten werkterrein: vanaf eind 1e kwartaal 2022
  • Start uitvoering: vanaf april 2022, incl. voorbouwen brugdek onderdoorgang (gereed uiterlijk eind september 2022)
  • Treinvrije periode, verwijderen bestaande overweg en inrijden/inschuiven brugdek: oktober 2022
  • Afbouwen waterkelder/toeritten etc.: oktober 2022 tot april/mei 2023
  • Openstelling onderdoorgang: eind mei 2023
  • Eindoverdracht aan beheer en afronding project: juli 2023

  Het ontwerp

  In het ontwerp van de spoortunnel zijn de volgende uitgangspunten opgenomen:

  • Er zijn 2 rijstroken voor gemotoriseerd verkeer en die zijn geschikt voor alle verkeer
  • De snelheid in de onderdoorgang is 50 km/u, deze snelheid geldt op de Binderendreef tussen de N270 en de rotonde bij de Industrieweg
  • In de onderdoorgang komt ook een tweerichtingen fietspad
  • Alle regenwater dat terecht komt in de onderdoorgang wordt opgevangen in een waterkelder en vervolgens verpompt naar riolering/oppervlakte water
  • De onderdoorgang wordt verlicht
  • Op de onderdoorgang worden beide sporen in het spoordek opgenomen, er komt geen uitbreiding van sporen
  • De sporen worden fysiek door hekwerk afgescheiden en niet toegankelijk gemaakt
  • Aan de noordzijde van het spoor sluit de onderdoorgang ongeveer ter hoogte van de weg Kleine Bottel weer op maaiveld aan
  • Aan de zuidzijde van het spoor sluit de onderdoorgang ongeveer 50 meter voor de rotonde Industrieweg weer op maaiveld aan
  • Op de zijwanden van de onderdoorgang en de scheiding tussen rijweg en fietspad wordt hekwerk geplaatst
  • De verbindingsweg/het fietspad tussen Textielstraat en Kleine Bottel wordt na realisatie van de onderdoorgang weer aangelegd
  • Bereikbaarheid van het trafogebouw van Enexis aan de zuidzijde van het spoor krijgt een nieuwe toegang via de weg Daalder en het parallelpad aan het spoor
  • Bomen en overig groen, die voor de aanleg van de onderdoorgang verwijderd moeten worden, worden gecompenseerd.

  Afsluiting en omleidingsroutes

  Tijdens de aanleg van de spooronderdoorgang is de Binderendreef ruim een jaar afgesloten voor al het verkeer. In samenwerking met de aannemer worden op een later moment de omleidingsroutes bepaald. Het doel is de hinder zo veel mogelijk te beperken, maar het is onvermijdelijk dat het in deze periode drukker is op andere wegen en spoorwegovergangen in Deurne.

  Informatiebijeenkomst op een later moment

  Het is de bedoeling om op een later moment een fysieke informatiebijeenkomst te organiseren waar onder andere uitleg wordt gegeven over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden. Naar verwachting gebeurt dit op het moment dat de aannemer bekend is en deze aannemer meer kan vertellen over de aanpak en werkwijze. Mocht er op dat moment nog sprake zijn van coronamaatregelen, dan houden de gemeente, ProRail en de aannemer daar rekening mee bij het organiseren van deze bijeenkomst.

  Op de hoogte blijven?

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@deurne.nl (o.v.v. aanmelden nieuwsbrief spoortunnel). De nieuwsbrieven die eerder zijn verstuurd, vindt u onder de kop 'Pdf-documenten'.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen