Herinrichting N270/Langstraat

 • Omschrijving

  De gemeente Deurne en de provincie Noord-Brabant werken samen aan de herinrichting van de N270 tussen Deurne en de grens met Limburg. Hiermee willen wij de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg verbeteren. De provincie heeft een speciale website hiervoor ingericht. Via deze website kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief over de herinrichting en kunt u meer informatie vinden.

  Website herinrichting N270

  Bestemmingsplan N270/Langstraat is vastgesteld

  Op dinsdag 18 december 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Deurne het bestemmingsplan N270/Langstraat vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar een veiligere N270 tussen Deurne-Walsberg en de Limburgse grens. Het bestemmingsplan maakt de herinrichting van de weg mogelijk.

  De N270 is een weg waar veel ongevallen gebeuren en gevaarlijke situaties ontstaan. De weg staat hoog op de lijst van wegen waar de meeste ongevallen gebeuren. Helaas regelmatig met dodelijke afloop of ernstig letsel tot gevolg. Iedereen is het erover eens dat de weg zo snel mogelijk aangepakt moet worden.

  Doel van het project is veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg verbeteren. De weg wordt ingericht volgens de richtlijnen van ‘Duurzaam veilig’. Alle erfaansluitingen en zijwegen worden ‘losgeknipt’ van de hoofdrijbaan en met de Langstraat verbonden door drie kruispunten met verkeerslichten. Hierdoor ontstaan er geen gevaarlijke situaties met afslaand verkeer. Ook komt er een bredere middenstrook, die niet gepasseerd mag worden, tussen de rijbanen. Hierdoor wordt het verkeer verder uit elkaar gehaald. Deze maatregelen dragen bij aan een veiligere N270. Doordat het landbouwverkeer van de hoofdrijbaan af gaat, verbeteren veiligheid en  doorstroming.

  Ook op het gebied van leefbaarheid worden er verbeteringen doorgevoerd. Het gehele traject tussen het viaduct bij Walsberg en de Limburgse grens wordt uitgevoerd in stiller asfalt. Ook worden er geluidsschermen geplaatst. Het stiller asfalt en de geluidsschermen zorgen voor minder geluid voor omwonenden. Met het vaststellen van het bestemmingsplan ligt er nu een plan dat inspeelt op de drie belangrijkste doelen van het project: verbetering van de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid.

  Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan hebben de provincie Noord-Brabant en gemeente zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en behoeften van omwonenden. Het ontwerpbestemmingsplan is één keer opnieuw ter inzage gelegd, juist om belanghebbenden nog een keer gelegenheid te geven om op de plannen te reageren. Na de inzageperiode is besloten om de breedte van de parallelwegen aan te passen naar 5,5 meter. Deze aanpassing is doorgevoerd naar aanleiding van de reacties in de zienswijzen.

  Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan  

  Vanaf vrijdag 18 januari tot en met donderdag 28 februari 2019 heeft u inspraak op het vastgestelde bestemmingsplan N270/Langstraat.

  Vanaf 18 januari staat op www.deurne.nl vermeld waar u de stukken kunt inzien en hoe beroep kan worden ingesteld. Indieners van een zienswijze op het vastgestelde bestemmingsplan N270/Langstraat ontvangen een persoonlijke reactie.

  Inloopbijeenkomst 31 januari

  Heeft u vragen hebben over het bestemmingsplan? Op donderdag 31 januari vindt een informatieavond plaats waar specialisten van de provincie en de gemeente toelichting geven op de plannen en uw vragen kunnen beantwoorden. U bent van harte uitgenodigd om tussen 18.30 en 21.00 uur langs te komen in het Gerardushuis, Parklaan 2 in Deurne.

  Geluidsanering

  Tegelijk met de bestemmingsplanprocedure loopt ook de procedure om in verband met de geluidbelasting vanuit de N270 maatregelen te nemen. In het kort wil dit zeggen, dat geluidsmaatregelen zijn onderzocht voor woningen die in het verleden zijn benoemd als zogenoemde ‘saneringswoning’. Saneringswoningen zijn woningen die op 1 maart 1986 een te hoge geluidsbelasting ondervonden als gevolg van een weg en op een lijst van het Rijk zijn geplaatst. De inhoudelijke informatie van dit onderzoek is opgenomen in twee rapporten die bij het (ontwerp)bestemmingsplan N270 Langstraat en het (ontwerp) saneringsprogramma zijn toegevoegd.

  Op het ontwerpbesluit over het saneringsprogramma zijn zienswijzen ingekomen. Burgemeester en wethouders hebben intussen een besluit genomen over het saneringsprogramma, waarbij de ingediende zienswijzen zijn meegenomen. De mensen die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen binnenkort een reactie hierop. Wat nu volgt is het aanvragen van een definitief besluit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook wordt een voorbereidingssubsidie aangevraagd, om een bouwkundig onderzoek van de saneringswoningen in gang te kunnen zetten. Uit dit onderzoek moet blijken of woningen in aanmerking komen voor maatregelen aan de gevel en zo ja welke maatregelen dat zijn. Het is nu nog niet te benoemen wanneer dit gaat plaatsvinden. Het is wel zo dat het onderzoek naar het geluidsniveau in de woning en eventueel te nemen maatregelen onafhankelijk gepland wordt van de reconstructie van de N270 Langstraat. Hierover volgt nader bericht.

  Heeft u vragen of wilt u meer weten?

  Vragen? U vindt meer informatie op www.brabant.nl/N270. Ook kunt u contact opnemen met: Sjef Wilgers, omgevingsmanager van de provincie via 06 15 09 31 03 of met Jos Korsten, projectmanager van de provincie, via telefoonnummer 06 55 68 65 09. U mag ook mailen naar N270deurne@brabant.nl.

  Mocht u specifiek over de geluidsanering vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw Hellen Sonnemans bij de gemeente Deurne, telefoonnummer 0493-387711.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties