Herinrichting N270/Langstraat

 • Omschrijving

  De gemeente Deurne en de provincie Noord-Brabant werken samen aan de herinrichting van de N270 tussen Deurne en de grens met Limburg. Hiermee willen wij de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg verbeteren. De provincie heeft een speciale website hiervoor ingericht. Via deze website kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief over de herinrichting en kunt u meer informatie vinden.

  Website herinrichting N270

  Zienswijzen leiden tot aangepast bestemmingsplan

  Van 30 maart tot 11 mei 2018 lag het ontwerpbestemmingsplan ‘N270 Langstraat’, met de bijbehorende stukken ter inzage. Tot 11 mei konden inwoners van de gemeente Deurne en andere belanghebbenden zienswijzen indienen. Er zijn 33 zienswijzen ontvangen. De Provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne hebben deze zienswijzen grondig bekeken en afgewogen op welke punten zij de plannen willen wijzigen en indieners tegemoet kan komen. Een veelgehoorde zorg was dat de geplande 4,5 meter brede parallelweg te smal is voor het gemengd verkeer van fietsers, auto’s, vracht- en landbouwverkeer. Dit is een zienswijze die ook in het ontwerpbestemmingsplan van augustus 2017 veel is ingediend en waar indieners ondanks de uitgebreide aandacht hiervoor in het ontwerp bestemmingsplan van maart 2018 de voorgestelde parallelweg als onveilig zien.

  Daarom is bekeken wat het zou betekenen als de parallelweg overal een breedte van 5,5 meter asfaltverharding krijgt. Wat betreft de beschikbare ruimte is het mogelijk om met een stukje maatwerk op de smalst beschikbare delen tot een passend ontwerp te komen. Een verkeersveiligheidsaudit heeft vervolgens uitgewezen dat dit aangepaste ontwerp veilig is. Dus in het bestemmingsplan is nu de 5,5 m brede parallelweg opgenomen. Tevens komen er rode stroken voor de fietsers op de parallelwegen. Indieners van een zienswijze ontvangen, nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, een individuele reactie over wat er met hun zienswijze is gedaan. In het bestemmingsplan is ook een nadere toelichting opgenomen over geluidshinder en trillingen bij de aangepaste weg.

  Het bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming op 18 december 2018. Daarna legt de gemeente het vastgestelde  bestemmingsplan opnieuw ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan een beroep indienen bij de Raad van State. Voordat het bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, wordt het eerst behandeld in de raadscommissie Wonen en Vastgoed van maandag 3 december. Wil je weten welke stukken besproken worden? Kijk dan bij de agenda van die commissievergadering (agendapunt 3). 

  Meer informatie leest u in de nieuwsbrief van 14 september 2018.

  Saneringsprogramma wegverkeerslawaai is vastgesteld

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het saneringsprogramma wegverkeerslawaai voor de N270/Langstraat vastgesteld. Dit programma gaat over maatregelen die worden genomen op het gebied van geluid. Er komt stil asfalt over het hele traject tussen het viaduct bij Walsberg en de Limburgse grens. Daarnaast komen er geluidschermen ter hoogte van Walsberg (in bebouwd gebied): één scherm aan de noordzijde van de weg van in totaal iets meer dan 1 kilometer lang en één aan de zuidzijde van bijna 500 meter lang. De schermen worden 2 meter hoog. Een klein deel van het scherm aan de noordzijde van de weg (60 meter) wordt 3 meter hoog. De schermen komen tussen de hoofdrijbaan en de parallelweg te staan.

  De gemeente vraagt voor deze maatregelen subsidie aan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Heeft u vragen of wilt u meer weten?

  Vragen? U vindt meer informatie op www.brabant.nl/N270. Ook kunt u contact opnemen met: Sjef Wilgers, omgevingsmanager van de provincie via 06 15 09 31 03 of met Jos Korsten, projectmanager van de provincie, via telefoonnummer 06 55 68 65 09. U mag ook mailen naar N270deurne@brabant.nl.

 • Pdf-documenten

Terug

Pagina opties