Gevolgen uitspraak Raad van State over de PAS voor Deurne

De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 29 mei beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen Natura 2000-gebieden, namelijk De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

De uitspraak van de Raad van State heeft consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten. Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is het nodig dat op een andere manier wordt aangetoond dat het project of plan op voorhand geen significant negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Pas daarna kan toestemming worden verleend.

Veel voorbeelden in het land

In het land zijn al verschillende voorbeelden bekend van projecten of activiteiten waarvoor de uitspraak van de Raad van State gevolgen heeft. Hierover zijn al meerdere berichten in de media verschenen.

Gevolgen voor de gemeente Deurne

Na de uitspraak van de Raad van State hebben wij onderzocht hoe wij hier in de gemeente Deurne gevolg aan kunnen geven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

  • Omgevingsvergunningen te blijven verlenen voor relatief kleine aanvragen en gelegen op grotere afstand van Natura 2000-gebieden
  • Evenementen en milieumeldingen niet te toetsen aan de Wet Natuurbescherming (Wnb)
  • Bestemmingsplannen, nieuwe infrastructurele werken en relatief grotere omgevingsvergunningaanvragen te toetsen aan de Wet Natuurbescherming (Wnb)

Relatief kleine aanvragen omgevingsvergunning

De meeste aanvragen omgevingsvergunning in de gemeente Deurne betreft relatief kleine bouwplannen en activiteiten die op grotere afstand van Natura 2000-gebieden gelegen zijn. Denk aan een dakkapel of een aanbouw. In veel gevallen leiden deze kleine bouwplannen of activiteiten niet tot een depositietoename. Het verlenen van deze omgevingsvergunningen voor bouwen, aanleg, etc. kan in die gevallen doorgaan. Bij relatief kleine plannen die wel dichtbij een Natura 2000-gebied liggen, is een toename van de stikstofdepositie niet uit te sluiten en is wel nader onderzoek nodig. Per geval wordt de situatie beoordeeld.

Evenementen en milieumeldingen

Bij evenementen is het niet mogelijk om de Wet Natuurbescherming (Wnb) te koppelen aan de aanvraag evenementenvergunning. De aanvrager is zelf verantwoordelijk om de Wnb-vergunning aan te vragen bij de provincie. Dit geldt ook voor milieumeldingen voor het wijzigen van een bedrijfsactiviteit. Ook in dat geval moet de melder apart een eventuele Wnb-vergunning aanvragen bij de provincie.

Bestemmingsplannen

Bij nieuwe bestemmingsplannen moet worden aangetoond dat er geen significant negatieve effecten optreden bij Natura 2000-gebieden. Kunnen er (mogelijk) wel significant negatieve effecten optreden, dan moet de initiatiefnemer een passende beoordeling uitvoeren. Een passende beoordeling gaat in deze situatie altijd gepaard met een m.e.r.-procedure. Bij elk nieuw bestemmingsplan wordt beoordeeld of er significante negatieve effecten optreden.

Infrastructurele werken

Bij nieuwe infrastructurele werken moet middels het programma AERIUS worden aangetoond dat de depositie 0,00 is. Als er wel een depositie is, zal er een Wnb-vergunning moeten worden aangevraagd of kan de ADC-toets worden doorlopen indien er sprake is van een groot maatschappelijk belang.

Overige aanvragen omgevingsvergunning

Bij relatief grotere omgevingsvergunningen of een aanvraag voor een locatie die dichtbij een Natura 2000-gebied ligt, moet middels het programma AERIUS worden aangetoond dat de stikstofdepositie 0,00 is. Als er wel een depositie is, zal een Wnb-vergunning moeten worden aangevraagd. Zonder deze noodzakelijke motivering kan geen omgevingsvergunning verleend worden. 

Bij een aanvraag omgevingsvergunning geldt een ‘aanhaakplicht’ van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Deze ‘aanhaakplicht’ is niet van toepassing als voorafgaand aan de aanvraag een aparte aanvraag Wet natuurbescherming bij de provincie is ingediend. Bij een lopende procedure bestaat de mogelijkheid om de aanvraag los te koppelen en alsnog apart een Wnb-vergunning aan te vragen. Deze keuze is aan de aanvrager. In het geval de aanvraag wordt losgekoppeld, kan – zodra is aangetoond dat de Wnb-vergunning is aangevraagd – een beslissing op de aangevraagde omgevingsvergunning worden genomen. Zo kan die procedure worden afgerond en komen wettelijke termijnen niet in het gedrang. De aanvrager mag nog niet aanvangen met de activiteit, dit kan pas op het moment dat ook de Wnb-vergunning door de provincie is verleend.

De ingediende omgevingsvergunningaanvragen zijn beoordeeld. Vooralsnog gaat het om 32 aanvragen omgevingsvergunning waarvoor de uitspraak van de Raad van State gevolgen heeft.

AERIUS programma is aangepast

In verband met de uitspraak van de Raad van State is het programma AERIUS aangepast. Vanaf maandag 16 september is de AERIUS Calculator weer te gebruiken, zo heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op vrijdag 13 september laten weten. Lees hier het bericht van het ministerie. Of bekijk onderaan deze pagina de Kamerbrief van de minister. Daar vindt u ook vragen en antwoorden over de PAS.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning

Bij nieuwe aanvragen die ingediend worden, wordt beoordeeld of het aspect stikstofdepositie en daarmee de Wet Natuurbescherming van toepassing is. Dit is dus afhankelijk van de aard en omvang van de activiteit en de ligging ten opzichte van een Natura 2000-gebied.

Projecten

De uitspraak van de Raad van State inzake de PAS heeft ook gevolgen voor gemeentelijke projecten. Zo is de omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwrijp maken van het nieuwe gedeelte van bedrijventerrein Willige Laagt opgeschort tot september. Op dat moment kan met een nieuwe AERIUS-berekening worden aangetoond of er sprake is van stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura2000-gebied Deurnese Peel & Mariapeel. Verder is op dit moment niet duidelijk of er omgevingsvergunningen verleend kunnen worden voor het vestigen van nieuwe bedrijven. Ook dat zal met een nieuwe AERIUS-berekening aangetoond moeten worden.

Wij brengen op dit moment in beeld of de uitspraak van de Raad van State gevolgen heeft voor andere gemeentelijke projecten.

Tot slot

De uitspraak van de Raad van State over de PAS betekent niet per definitie dat er geen initiatieven meer mogelijk zijn. Wel leidt dit tot langere doorlooptijden. Dit vinden wij vervelend voor initiatiefnemers die aan de slag willen. De uitspraak van de Raad van State is bindend en de gemeente Deurne dient hier, net als alle overheden in Nederland, gevolg aan te geven.

Wij gaan ervan uit dat deze situatie tijdelijk is en het rijk met een oplossing voor deze situatie komt. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een Adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld. Het adviescollege is op verzoek van de Tweede Kamer gevraagd te adviseren over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder op korte termijn toestemming kan worden verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in Natura 2000-gebieden. Dit advies wordt in de week van maandag 23 september verwacht.

Terug

Pagina opties